skip to Main Content

Wat is fakkelen?

Wat is fakkelen?

Ducor beschikt over een fakkelsysteem. Via de  fakkel worden  brandbare gassen veilig en milieuverantwoord afvoert en verbrand. Het is een stalen toren met in de top een brander, op een veilige afstand van ca 98m van de installaties. Het is een veiligheidssysteem en zeker geen afvalverwerkingssysteem.

Waarom en wanneer fakkelen?

Fakkelen horen bij het starten en stoppen van het productie proces. De fakkel is merkbaar in de vorm van licht, geluid en soms zwarte rook. De voornaamste redenen voor het fakkelen zijn proces(ver)storingen en onderhoudswerkzaamheden aan onze plant. Daarnaast kan er een continue fakkel te zien zijn, zoals een kleine waakvlam. Fakkelen is een veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat de druk in de installatie te hoog wordt. Het restant aan gassen in de installaties worden afgevoerd via de fakkel en verbrand , zodat er veilig en gezond gewerkt kan worden.

Het stil leggen van het productie proces gaat gepaard met fakkel activiteiten, maar het opstarten van een plant kost soms zelfs meer tijd. Altijd  moet de afweging gemaakt worden tussen  stilleggen of op een lager niveau doordraaien, maar beide gaan samen met fakkel activiteiten.

Fakkelen kan dus niet altijd worden voorkomen. Ducor doet er alles aan om de aantal fakkel activiteiten te beperken, door te investeren in de juiste equipment die stabiliteit in het proces ondersteunen. Bij een stroomstoring , kan het zijn dat er niet voldoende stoom aanwezig is, hierdoor brandt de fakkel niet goed en ontstaat er roet en onverbrande gassen. Gelukkig zijn stroomstoringen uitzonderlijk.

fakkelen-klein-hoog vlam

Hoe werkt het fakkelsysteem?

De gassen worden in de fakkel verbrand bij een hoge temperatuur en onder toevoeging van stoom. Op dat moment zien we geen roetvorming. Zowel de stoom als de de verbranding  kunnen geluidshinder veroorzaken.

Heeft fakkelen invloed op milieu of gezondheid? Kan ik er ziek van worden?

Fakkelen is (soms) veiligsheidstechnisch noodzakelijk, maar bedrijven voorkomen het liever en de omwonenden ook. Het overgrote deel van de gassen worden verbrand. Bij de verbranding ontstaat kooldioxide en water. Indien de verbranding onvolledig is, ontstaan nog steeds deze twee stoffen, maar ook koolmonoxide en roetdeeltjes. Deze onvolledige verbranding kan voorkomen worden door stoom toe te voegen, waardoor de menging met de lucht intensiever wordt en beter dus  verbrand wordt. De stoom injectie kan echter geluidshinder veroorzaken voor de omgeving.

Berekend is dat door het roetend fakkelen de door de overheid vastgestelde luchtkwaliteitsnormen voor kankerverwekkende stoffen niet worden overschreden. Bij de beoordeling is getoetst aan het verwaarloosbaar risiconiveau. De GGD is dan ook van oordeel dat door het incidentieel fors fakkelen geen extra risico op leefniveau bestaat voor de volksgezondheid.

Back To Top