skip to Main Content

Privacyverklaring Ducor Petrochemicals

Wij zijn Ducor Petrochemicals B.V. (hierna “Ducor” of “wij/ons” genoemd). Wij zijn gespecialiseerd in de productie van polypropeen-, polyetheen- en polyolefineproducten. Net als veel andere organisaties verwerken wij persoonsgegevens; gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een individu. Met deze privacyverklaring willen wij personen die niet behoren tot onze organisatie hierover informeren. Wij verwerken onder andere persoonsgegevens van:

 • sollicitanten;
 • personen die een contactverzoek indienen;
 • personen die onze nieuwsbrief willen ontvangen;
 • bezoekers van onze kantoren of andere locaties;
 • (vertegenwoordigers of contactpersonen van) onze leveranciers of afnemers (met inbegrip van voormalige afnemers en mogelijke klanten);
 • personen die onze website bezoeken, voor zover zij herleidbaar zijn.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens onder meer doordat u die zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een sollicitatieformulier op onze website, het bezoeken van onze website, door het indienen van een contactverzoek, omdat u hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, of omdat u (direct of indirect) met ons contracteert, bijvoorbeeld omdat u een leveranciers of afnemer bent, of werkt bij een leverancier of afnemer.

Wanneer u een formulier op onze website invult, bent u verplicht de velden aangegeven met een * (asterisk) in te vullen. Bij sollicitaties bent u verplicht de gevraagde informatie te verstrekken. De consequentie van het niet invullen van deze velden of verstrekken van bepaalde informatie, kan zijn dat wij bepaalde verplichtingen niet kunnen nakomen of dat wij bepaalde verzoeken niet in behandeling nemen.

Op onze website kan worden verwezen naar websites van derden. Die derden zijn zelf verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens. Raadpleeg de betreffende privacyverklaringen die zij gebruiken voor meer informatie.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De soorten gegevens die wij verzamelen zullen afhangen van de interactie die u met ons hebt. Als u een contactpersoon bent van een klant of leverancier waarmee wij een contract aangaan of als u namens uw bedrijf een offerte aanvraagt, zullen wij vaak alleen uw naam, functie en handtekening verwerken.

Als u solliciteert, verwerken wij onder andere de volgende persoonsgegevens over u:

 • voor- en achternaam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • informatie over uw opleiding(en);
 • kwalificaties; en
 • rijbewijs-informatie.

Wanneer u het sollicitatieformulier op onze website invult verzamelen wij ook uw cv, motivatiebrief en talenkennis.

Als u bezoeker bent van onze faciliteiten/locaties, verzamelen wij onder andere:

 • naam
 • functie
 • doel van het bezoek
 • gegevens over uw identiteit
 • camerabeelden waarop u zich (mogelijk) bevindt.

Grondslagen

Wij mogen uw persoonsgegeven verwerken op basis van zes verschillende wettelijke grondslagen:

 • uw voorafgaande toestemming;
 • het voorbereiden of uitvoeren van een contract dat wij met u gaan sluiten of waarbij u partij bent;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • om uw ‘vitale belangen’ te beschermen (dit is uitzonderlijk);
 • vanwege de noodzaak om persoonsgegevens te verwerken voor de vervulling van een taak van algemeen belang;
 • vanwege onze ‘gerechtvaardigde belangen’ of die van de organisatie waarmee wij uw persoonsgegevens (kunnen) delen, mits deze belangen uw privacy niet onevenredig schaden.

Gerechtvaardigde belangen: wat zijn het?

Wettelijk zijn verplicht toe te lichten wat onze gerechtvaardigde belangen zijn. Onze gerechtvaardigde belangen omvatten onder andere: marketing, reclame, naamsbekendheid creëren voor de organisatie, communicatie over nieuws, evenementen en ontwikkelingen, IT-beheer en ‑beveiliging, cameratoezicht, bezoekersregistratie, reorganisatie, het screenen van kandidaten, onderzoek naar en analyse van eigen producten of diensten, dagelijkse bedrijfsvoering, juridische zaken, intern beheer.

Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende, hieronder beschreven doeleinden, en op basis van de daarbij genoemde grondslagen:

 • om te reageren op uw verzoek (bijvoorbeeld wanneer u het formulier voor een contactverzoek hebt ingediend of ons hebt gemaild of een offerte aanvraagt), voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst;
 • om uw sollicitatie voor een functie binnen Ducor te beoordelen en daarover contact met u op te kunnen nemen, vanwege onze gerechtvaardigde belangen en/of voor de voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • voor reclame- en marketing doeleinden, waaronder het verzenden van nieuwsbrieven via e-mail of post, vanwege onze gerechtvaardigde belangen en waar vereist op grond van toestemming;
 • omdat u een bedrijf of organisatie vertegenwoordigt waar wij een contract mee (gaan) sluiten of contact mee hebben, vanwege de voorbereiding en/of uitvoering van een overeenkomst en onze gerechtvaardigde belangen;
 • communicatie versturen over ontwikkelingen of nieuws aangaande Ducor, waaronder ook communicatie aan buurtbewoners over onze fabriek;
 • gegevens delen met het hoofdkantoor, binnen de BAZAN Groep, vanwege centraal beheer of administratieve huishouding.

Delen met derden

Persoonsgegevens kunnen voor bovengenoemde doeleinden worden gedeeld met/ingezien door:

 • dienstverleners die communicatie- en IT-diensten verlenen, zoals een hosting-providers;
 • assessment-bureaus die kandidaten screenen en testen;
 • partijen die ons assisteren bij onze productie en dienstverlening en geen verwerker zijn (bijvoorbeeld accountants en (juridisch) adviseurs), vanwege onze gerechtvaardigde belangen;
 • partijen die voor ons de beveiliging verzorgen, bijvoorbeeld van onze installaties en faciliteiten;
 • autoriteiten die handhavend optreden, waaronder opsporingsinstanties, toezichthouders of andere derden, als wij hiertoe wettelijk gehouden zijn; en
 • entiteiten binnen de BAZAN Group.

De doorgifte van persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen zal alleen plaatsvinden voor zover dit is toegestaan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.

Sommige derden die wij inschakelen kwalificeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners). Met dergelijke partijen worden afspraken gemaakt overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke vereisten.

Cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics. Door middel van Google Analytics verkrijgen wij informatie over het aantal mensen dat onze website bezoekt, de meeste bezochte pagina’s van onze website en andere informatie waarmee wij onze website kunnen verbeteren. Deze informatie is anoniem en daarmee niet te herleiden tot een persoon. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Doorgifte buiten de EER

Omdat wij een internationaal bedrijf zijn, worden persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden soms doorgegeven aan ontvangers die zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), bijvoorbeeld Israël. Wanneer dit het geval is, nemen wij alle noodzakelijke maatregelen zoals het sluiten van een modelcontract of het contracteren met partijen die aan een goedgekeurd certificeringsmechanisme onderworpen zijn, om de persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen. Neem contact op via info@ducorchem,com om een kopie van de betreffende waarborgen te kunnen inzien.

Uw rechten

U hebt het recht op inzage, dit houdt in dat u het recht hebt te weten welke persoonsgegevens wij over u bewaren, voor welke doeleinden wij dat doen en dat u het recht hebt deze gegevens in te zien. Daarnaast heeft u het recht op rectificatie en dataportabiliteit en kunt u ons verzoeken uw gegevens te wissen. In bepaalde gevallen heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang. Als u toestemming hebt gegeven kunt u deze te allen tijde weer intrekken, waarmee de betreffende verwerking vanaf dat moment zal worden gestaakt. Ten slotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De bovenstaande rechten, met uitzonderingen van het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, kunnen worden uitgeoefend door een verzoek in te dienen bij: Ducor Petrochemicals B.V., Merseyweg 24 3197 KG Botlek Rotterdam, www.ducorchem.com, info@ducorchem.com, +31 181247070. Met betrekking tot bepaalde verzoeken, behouden wij het recht voor om uw verzoek af te wijzen indien dat rechtens toelaatbaar is.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. Wanneer u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@ducorchem,com.

Bewaartermijn

In beginsel bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Dit houdt over het algemeen in dat uw persoonsgegevens worden bewaard zolang een van de volgende situaties van toepassing is:

 • uw persoonsgegevens zijn nodig omdat wij nog contact met u op moeten nemen, bijvoorbeeld gedurende het sollicitatieproces;
 • uw persoonsgegevens zijn nodig om onze rechten en eigendommen te beschermen en te verdedigen (normaal gesproken voor de duur van de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn); of
 • wij zijn op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht om uw persoonsgegevens te bewaren, zoals bijvoorbeeld vanwege belastingwetgeving, in welk geval vaak een termijn geldt van 7 jaar na afloop van onze relatie met u/uw bedrijf.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen of aanvullen. Wij kondigen deze wijzigingen aan als wij verplicht zijn dat te doen.

Contact met ons

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via: Ducor Petrochemicals B.V., Merseyweg 24 3197 KG Botlek Rotterdam, www.ducorchem.com, info@ducorchem.com, +31 181247070.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 26 oktober 2018.

 

 

Back To Top